Misshandel – ett dåd med flera offer

En kort artikel som i korta ordalag beskriver hur en misshandel kan ha både kort- och långsiktiga effekter, på offret, de anhöriga och även på samhället.

En misshandel drabbar inte bara ett enskilt offer utan får både kort- och långsiktiga effekter för den som blivit utsatt, de anhöriga och samhället. När en person som blivit offer för en misshandel ska rehabiliteras, tar det ibland både lång tid och kostar pengar – för den enskilde och för arbetsgivare och även anhöriga till offret.

Den ekonomiska effekten av en misshandel är också en realitet, även om den inte är lika påtaglig som den rent fysiska eller mentala effekten. Statistik kan tas fram på hur fysiskt våld påverkar det samhälle där det förekommer frekvent. Misshandel påverkar inte bara ett offer, även om det är uppenbart att den som blir utsatt för själva våldet är den som drabbas hårdast.

Hur misshandel påverkar alla i offrets direkta närhet

Hur offret påverkas direkt, säger sig självt och är inget som behöver klargöras här. Men på längre sikt kan offrets hälsomässiga och ekonomiska situation påverkas. Förmågan att återgå till ett normalt liv kan påverkas negativt när man råkat ut för våld, oavsett om det rör sig om våld i nära relation eller oprovocerat våld. De fysiska och/eller psykiska skadorna kan leda till en kort eller längre tids sjukfrånvaro och det i sin tur kommer att påverka offrets inkomst.

De som är anhöriga till offret kan även de bli offer i nästa led, då man givetvis blir påverkad av att en anhörig blivit utsatt för en misshandel. Uteblivna arbetsdagar där man istället väljer att finnas till hands som stöd för den anhörige har såklart en direkt effekt. Även samhället påverkas av effekterna av misshandeln – när de som drabbats av våldet uteblir från sina jobb får det ekonomiska konsekvenser.

Hitta juridisk hjälp här: misshandel.nu.

6 Mar 2024

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.