Vårdnadstvister formar familjesituationen efter separationer

Målsättningen i en vårdnadstvist är att bestämma hur omvårdnaden av barn ska se ut efter en separation. Beslutet tas av en domare efter att en utredning utförts av socialsekreterare.

En vårdnadstvist är den rättsliga process som följer när två föräldrar blivit osams om vem som ska ta hand om deras gemensamma barn. Det finns olika bakomliggande anledningar till varför den här typen av konflikt uppstår. I vissa fall är relationen mellan föräldrarna så dålig att de inte klarar av att samarbeta, hos vissa par är bakgrunden till konflikten våld eller missbruk, och det händer även att den ena föräldern försöker hindra den andra från att umgås med barnen, eller planerar att flytta utomlands med dem utan samtycke från partnern. Beslutet om vem som ska få vårdnaden tas av en domare, efter att situationen utretts av en socialsekreterare. Domaren följer ofta den rekommendation som getts av socialsekreteraren.

Vinnare och förlorare

Målet med en vårdnadstvist är att lösa konflikten mellan föräldrarna på ett sätt som tillgodoser barnets rättigheter och behov. Utgångspunkten är att barnet har rätt att träffa sina föräldrar lika mycket, men i många vårdnadstvister blir utgången en annan. Det är inte ovanligt att processen slutar med att en av föräldrarna förlorar vårdnaden. I 46 procent av fallen är det mamman som vinner vårdnaden om barnet. Motsvarande siffra för fäder är 33 procent, och i 21 procent av fallen får föräldrarna delad vårdnad. Många faktorer spelar in i domarens beslut, och bland annat spelar barnets ålder ofta stor roll för utgången. Av uppenbara skäl rekommenderas till exempel sällan växelvis boende när barnet är tre år eller yngre, och äldre barn har större chans att påverka domen utifrån egen preferens.

Majoriteten hittar lösning på egen hand

Varje år berörs cirka 60 000 barn av att föräldrar separerar i Sverige, och därmed konfronteras en stor del av befolkningen vid något tillfälle av hur familjesituationen ska se ut efter ett uppbrott. Ungefär 7000 mål av vårdnadstvister får sin lösning i domstol varje år, vilket alltså är långt ifrån alla fall av separation där barn är inblandade, eftersom de flesta hittar sin lösning på egen hand. För att ansöka om ensam vårdnad vänder man sig till Skatteverket, där det går att få tag på alla blanketter som behöver fyllas i. Om den andra föräldern godkänner ansökan kan ärendet vara avklarat på några veckor, men om hen motsätter sig förslaget måste en domare avgöra vem som ska få rätt till vårdnad.

Läs mer på www.vårdnadstvist.nu

10 Jul 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.