Stjärnjuristen

Sida 2

RSS

När gemensam vårdnad inte är möjligt

7 Dec 2020

Ensam vårdnad är sällan önskvärt men likväl ibland ett nödvändigt ont. Det kan beslutas om ensam vårdnad om en av föräldrarna exempelvis missbrukar eller på annat sätt inte bedöms lämplig.

Det är sannerligen inget lätt jobb att vara förälder och vårdnadshavare. Därför är det extra skönt att ha någon att dela bördan med. Någon som kan avlasta en och hjälpa en att vara den bästa föräldern man kan vara. Det behöver inte innebära att man bor tillsammans. Många vårdnadshavare har delad vårdnad och barnen turas om att bo hos respektive förälder. Men ibland är inte ens det möjligt. Ibland finns det omständigheter som gör att en av föräldrarna har ensam vårdnad av barnen. Det innebär att det bara finns en förälder (eller annan person, det måste inte vara den biologiska föräldern även om det såklart är absolut vanligast) som barnen bor hos. Den personen är också den som är den enda som är involverad i de beslut som rör barnen och den som får information från exempelvis skola och sjukvård.

Rätt till umgänge

Att det beslutas om ensam vårdnad är sällan det första alternativet man söker. Men ibland är det oundvikligt om en av föräldrarna bedöms olämplig att ha vårdnaden av barnet. Det kan till exempel bero på missbruk eller att barnet på annat sätt riskerar att skadas av att leva tillsammans med föräldern i fråga. Det är barnets bästa som avgör. Att inte ha vårdnad innebär dock inte att det inte finns någon rätt till villkorat umgänge med sitt barn. Läs mer om ensam vårdnad på denna hemsida: https://www.ensamvårdnad.net

Även sambos bör upprätta avtal

7 Dec 2020

Funderar ni på att bli sambos? Det finns några juridiska saker som man enligt sambolagen bör tänka på för att i framtiden undvika eventuella bråk och konflikter. Här följer några av de viktigaste.

När man bestämmer sig för att flytta ihop och tillsammans skapa ett nytt hem så kan det vara bra att skriva ett samboavtal för de saker som man vill ska vara enskild egendom; såsom till exempel en bostadsrätt eller möbler. Annars riskerar dessa saker att vid en framtida separation ingå i en bodelning. Det samma gäller vid ett äktenskap och en skilsmässa. Utan ett äktenskapsförord kommer exempelvis sommarstugan eller släktgården som har gått i arv i generationer behöva delas mellan båda parter.

Skillnaden mellan äktenskapsförord och samboavtal

Ett samboavtal skiljer sig från ett äktenskapsförord på så vis att det endast är samboegendomen som ska bodelas och inte sådant som tidigare var enskild egendom - vilket ju är fallet vid en skilsmässa. Det kan vara bra att känna till att när sambos separerar är det är inte den som har betalat för möblerna eller vars namn den gemensamma bostaden står på som har ensamrätt till dem. Allt som har införskaffats för att vara en del av det gemensamma hemmet ska delas lika, förutsatt att man inte har tecknat ett samboavtal som säger något annat. Genom att låta en familjerättsjurist upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord så kan man undvika många konflikter. Ett avtal gör också att man noga diskuterar igenom saker och eventuella missförstånd undanröjs från början. Läs mer om familjerätt på denna sida: https://www.familjerättstockholm.com

Regler för vad som gäller inom fastighetsägande

5 Dec 2020

Det finns en mängd olika områden inom juridiken. Ett av dem är fastighetsjuridik som behandlar alla områden som har med fastigheter att göra. Något som kan beröra även dig som äger en villa.

När man är fastighetsägare så kan man hamna i situationer där man kan behöva hjälp med att tyda rättigheter och skyldigheter gällande sitt ägande av fastigheten. Det kan vara regler som gäller uthyrning av lokaler eller försäljning. Men även allt annat som kan röra fastigheten och de kontakter som det innebär med hyresgäster, köpare, säljare, grannar och kommun. Även sådant som fastighetsskatter och annat liknande ligger under området fastighetsjuridik.

Något att vila sig mot

Även om man inte alltid håller med om det som står i lagtexten eller det som gäller i regelverk så är det ändå skönt att veta vad som gäller. Har man ett större fastighetsbolag så har man troligen egna jurister som arbetar med allt som bolaget kan stöta på. Man tar även fram avtal och kontrakt som inte gäller tvister. Så det finns mycket att arbeta med. Men har man ett mindre fastighetsbolag eller bara äger sitt eget boende, så kan det istället vara aktuellt att ta hjälp av en fastighetsjurist om frågor eller missnöjdhet uppstår gällande fastigheten. Gäller det en försäljning och frågor däromkring så kan oftast mäklaren hjälpa till med viss kunskap. Men ibland är det frågor av större tyngd som kanske till och med bär vidare till rättegång eller någon annan högre instans.

Vem får ärva?

20 Nov 2020

Det är inte alltid enkelt att veta vem som får ärva. Speciellt om det finns barn från olika äktenskap. Hur fungerar det egentligen med arv mellan halvsyskon? Har alla rätt att få ut sin del?

Om man inte skriver ett testamente och bestämmer vilka som ska ärva de olika tillgångarna man har så blir det lagen som bestämmer hur dina ägodelar delas upp. Det finns idag lagar och regler beträffande hur all ska delas upp för att undvika bråk mellan familjemedlemmar. Det innebär exempelvis att om det är någon man inte tycker om så kan man inte utesluta dem utan ett lagenligt testamente. Alla har rätt till sin arvslott som det är skrivet i lagen.

Arvsrätt för särkullbarn

Särkullbarn innebär i andra ordalag halvsyskon. Detta inkluderar alltså barn som är födda i tidigare äktenskap. När föräldern går bort har barnen rätt till sin del med detsamma. Makan eller maken som är kvar får hälften av ägodelarna och särkullbarnen har rätt att få ut sin hälft. Barnen i det senare förhållandet får inget innan den egna föräldern avlider. Det kan vara bra att lära sig lite innan man faktiskt hamnar i situationen. Det är nämligen oftast vid dessa tillfällen som det blir osämja och många känslor gör att det kan bli ganska jobbigt för alla inblandade. Hamnar man i en situation då det handlar om arv för halvsyskon kan det vara bra att ta hjälp. Anlita en advokat som har kunskap om arvsrätt. Då kan man snabbt få allt avklarat och slipper en massa osämja och hårda ord.

När en vårdnadstvist blir aktuell

7 Nov 2020

När man är precis nybliven föräldrar är det få par som tänker att de i framtiden kanske kommer hamna i tvist med varandra – i vårdnadstvist. Men en sådan tvist kan tyvärr ibland bli nödvändig.

Om det tråkiga händer och man som par väljer att gå skilda vägar, en separation eller skilsmässa, är det ofta mycket som ska lösas. Framförallt om man har barn. Man måste gemensamt bestämma var barnen ska bo. Ska de bo hos båda eller bara den ena föräldern? Ska de bo lika mycket hos båda föräldrarna? Ska båda ha vårdnad om barnen, så kallad gemensam vårdnad, eller ska det vara ensam vårdnad?

Ibland är valen enkla och självklara och man har inga problem att besluta hur allt ska se ut. Vanligt är då att det blir gemensam vårdnad. Tyvärr är det långt ifrån alla föräldrar som har det så enkelt.

En olämplig förälder?

Tvärtom kan det vara riktigt svårt. Ofta blir det ännu svårare om man inte var överens om separationen. Då kan man behöva hjälp med att lösa tvisten. Det bästa är såklart om en vårdnadstvist kan lösas så att barnen får tillgång till båda sina föräldrar. Men ibland kanske en förälder inte är lämplig som vårdnadshavare och då kan ensam vårdnad vara ett alternativ.

Om en inte är lämplig som vårdnadshavare betyder det att föräldern inte kan ta hand om barnet på ett tillräckligt bra sätt. Det kan vara så att den föräldern är våldsam, utnyttjar barnet eller är i en miljö eller livssituation som inte är bra för barn. Kanske den föräldern inte bör ta beslut som rör barnet? Det kan exempelvis handla om skolgången eller olika slags avtal. Då är ensam vårdnad ett sätt att skydda barnet från den föräldern som inte är lämplig.

Rättsprocessen inleds

Om man anser att den andra föräldern inte lämpar sig som vårdnadshavare, och föräldrarna själva inte kan komma överens om en lösning, kan man ansöka om ensam vårdnad. Då inleds en rättsprocess och det är denna som kallas för vårdnadstvist. En rättsprocess kan vara bättre istället för att föräldrarna själva fortsätter att bråka. Detta skadar dessutom barnen, som ju nästan alltid vill vara båda föräldrarna till lags.

Barnen vill inte att deras föräldrar bråkar och även om en vårdnadstvist kan vara jobbig, är det som sagt bättre när en utomstående part kan gå in och avgöra i fallet. I en vårdnadstvist ska barnens bästa vara i centrum för beslutet. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: https://www.vårdnadstvistt.se 

Lista över vem som äger vad

11 Oct 2020

Det kan finnas flera olika anledningar till att man bestämmer sig för att dela upp bohaget sinsemellan. När man gör det så är det viktigt att veta hur man gör och vad syftet är med uppdelningen.

En bodelning är en lista som görs över vem som äger vad i ett hushåll. Det sker mestadels när två parter i en kärleksrelation vill få på pränt vad som gäller. Men det är vanligtvis endast större eller mer värdefulla artiklar som man önskar få uppdelade. Där man med värdefullt inte enbart menar värde i pengar utan även känslomässigt. Uppdelningen gäller inte enbart fysiska prylar utan även alla ekonomiska innehav samt ägande av allt möjligt. Det kan vara ett företag, aktier, fonder eller innehav på bankkonton. Men om man vill så kan man gå så noggrant till att man även skriver in mindre detaljer som köksartiklar, trädgårdsverktyg med mera. Allt är upp till de två som önskar en konkret uppdelning att gå efter.

Vid en separation

Det vanligaste tillfället när man gör en delning av bohag är när man separerar. Tyvärr är det ofta också ett tillfälle då det är mycket känslor inblandade och det kan vara svårt att genomföra delningen. Har man ett äktenskapsförord eller samboavtal så kan man redan i förväg ha listat upp vem som äger vad. Därmed slipper man denna extra möjliga konflikt. Men det finns även andra tillfällen då en bodelning kan ske. Till exempel så kan man välja att göra en bodelning även om relationen inte tagit slut. Det kan vara för att underlätta om man exempelvis har barn på varsitt håll. Man kanske vill veta vem som äger vad för att på det sättet även kunna sälja eller göra vad man vill med den delen. Utan att vara bunden av att tillfråga den andra parten.

Delning vid bortgång

Vid en bortgång kan det alltså bli aktuellt med en bodelning. Om man har barn på varsitt håll så har barnen rätt till femtio procent av sin förälders ägande. Något som kan bli lite svårt i vissa fall för den efterlevande. Ofta är det största och dyraste innehavet även det boende som man delat med sin nya partner. För att barnen ska kunna få hälften, eller hela sin förälders ägande, så innebär det ofta att den nya partnern blir tvungen att sälja och flytta. Om inte barnen kan tänka sig att vänta med arvets uttag.

Hamnar man i en vårdnadstvist är det viktigt att söka hjälp i tid

19 Sep 2020

Ibland kommer man tyvärr inte överens om vad som är bäst för barnen och man hamnar i en vårdnadstvist. Ofta sker detta vid en skilsmässa eller separation. Då kan man behöva hjälp utifrån.

Som vårdnadshavare ansvarar båda föräldrarna normalt sett för barnens personliga utveckling, hälsa och välbefinnande och man har givetvis även det praktiska ansvaret. Men det händer att föräldrar inte kan kom överens om vad som är det bästa för barnen och man hamnar då i en vårdnadstvist. Ju tidigare man söker hjälp desto enklare brukar det vara att lösa problem och tvisten.

Man kan exempelvis vända sig till kommunens socialtjänst och få hjälp eller så kan man anlita en familjerättsadvokat specialiserad på vårdnadstvister. Många gånger kan man lösa en tvist genom samtal och man slipper hamna i domstol men det är inte alltid som det går att undvika.

En domstol utgår alltid från barnens bästa

Vid en vårdnadstvist som måste lösas i domstol ser man alltid till barnens bästa och inte föräldrarnas. Domstolen utgår även från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad då detta anses vara det bästa för barnen. Ett barn har rätt till kontakt med båda sin föräldrar, men det behöver inte innebära att domstolen beslutar att barnen ska bo lika mycket eller växelvis hos föräldrarna.

Det finns även situationer som gör att det bästa för barnen är om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare. Det kan exempelvis vara om en av föräldrarna inte engagera sig i barnen eller hjälper till med att fatta viktiga beslut. En förälder kan även anses olämplig om den har missbruksproblem eller om den har utsatt barnen för misshandel och andra övergrepp.

Viktigt att man känner förtroende för sin familjerättsadvokat

Står man inför en vårdnadstvist är det viktigt att man anlitar en skicklig familjerättsadvokat specialiserad på vårdnadstvister. Viktigt är även att advokaten har erfarenhet av tvister. Då ökar chansen att man på ett bra sätt snabbt löser konflikten. Man kanske även kan undvika att hamna i domstol. En tvist som måste lösas i domstol kan nämligen vara jobbig för barnen som kan tvingas vittna och berätta som sina föräldrar.

De flesta familjerättsadvokater erbjuder kostnadsfri rådgivning. Bestämmer man sig för att sedan gå vidare sätter man ihop en skräddarsydd handlingsplan anpassad efter den situation som man befinner sig i. En vårdnadstvist är jobbig och det är därför viktigt att man väljer en advokat som man även känner förtroende för.

Hitta rätt advokat för dina behov

26 Aug 2020

Om du är i en situation där du är i behov av juridisk hjälp är det viktigt att hitta en bra advokat som du trivs med. Det är viktigt att välja en advokat som har erfarenhet och är engagerad.

Om du hamnar i en juridisk situation är det viktigt att du snabbt får hjälp av en advokat som kan ge dig rådgivning och hjälp med ditt fall. Att hantera juridiska frågor är inget som du borde göra själv, av många anledningar. Dels har man sällan de rätta kunskaperna, men det är också för känslosamt för att hantera detta själv. En advokat finns där för att göra det enklare för dig, och sätter alltid dina intressen först. En advokat representerar dina intressen och sköter det lagliga åt dig. Att hitta en advokat som är engagerad i ditt problem är viktigt, då det ofta inte finns något vi kan göra själv i lagliga situationer.

Områden en advokat kan hjälpa dig med

En advokat kan hjälpa dig inom väldigt många områden. När det kommer till att anställa en advokat kan det vara bäst att anställa någon med bred kompetens. En advokat kan hjälpa dig under svåra situationer som vid familjerätten vid en skilsmässa eller när det gäller vårdnaden av barn. Advokater kan även hjälpa till när du ska skriva kontrakt, om du söker permanent uppehållstillstånd i Sverige eller till exempel vid en bouppteckning. En advokat finns även tillgänglig för dig när det är dags att svara på frågor, och guidar dig igenom dina lagliga problem.

Välja en advokat eller jurist?

Det finns en stor skillnad mellan en advokat och en jurist. En advokat är en skyddat titel vilket jurist inte är. Det betyder att vem som helst faktiskt kan kallas sig för en jurist och öppna en juristfirma. Så om du väljer att anställa en jurist är det viktigt att du kontrollerar vad för utbildning de har. Många jurister har just en juristutbildning. För att bli en advokat krävs det dock att man uppfyller högre krav. Det krävs åtminstone en juristutbildning på 5 år och sedan att man uppfyller kraven för att bli medlem i Advokatsamfundet. Det är nämligen inte vem som helst som blir accepterad i Advokatsamfundet. Det måste vara en person som gjort ett muntligt prov, gjort en praktik på minst 3 år och har en bra och stabil ekonomi. En advokat har även tystnadsplikt mot sina klienter.

Vårdnadstvister formar familjesituationen efter separationer

10 Jul 2020

Målsättningen i en vårdnadstvist är att bestämma hur omvårdnaden av barn ska se ut efter en separation. Beslutet tas av en domare efter att en utredning utförts av socialsekreterare.

En vårdnadstvist är den rättsliga process som följer när två föräldrar blivit osams om vem som ska ta hand om deras gemensamma barn. Det finns olika bakomliggande anledningar till varför den här typen av konflikt uppstår. I vissa fall är relationen mellan föräldrarna så dålig att de inte klarar av att samarbeta, hos vissa par är bakgrunden till konflikten våld eller missbruk, och det händer även att den ena föräldern försöker hindra den andra från att umgås med barnen, eller planerar att flytta utomlands med dem utan samtycke från partnern. Beslutet om vem som ska få vårdnaden tas av en domare, efter att situationen utretts av en socialsekreterare. Domaren följer ofta den rekommendation som getts av socialsekreteraren.

Vinnare och förlorare

Målet med en vårdnadstvist är att lösa konflikten mellan föräldrarna på ett sätt som tillgodoser barnets rättigheter och behov. Utgångspunkten är att barnet har rätt att träffa sina föräldrar lika mycket, men i många vårdnadstvister blir utgången en annan. Det är inte ovanligt att processen slutar med att en av föräldrarna förlorar vårdnaden. I 46 procent av fallen är det mamman som vinner vårdnaden om barnet. Motsvarande siffra för fäder är 33 procent, och i 21 procent av fallen får föräldrarna delad vårdnad. Många faktorer spelar in i domarens beslut, och bland annat spelar barnets ålder ofta stor roll för utgången. Av uppenbara skäl rekommenderas till exempel sällan växelvis boende när barnet är tre år eller yngre, och äldre barn har större chans att påverka domen utifrån egen preferens.

Majoriteten hittar lösning på egen hand

Varje år berörs cirka 60 000 barn av att föräldrar separerar i Sverige, och därmed konfronteras en stor del av befolkningen vid något tillfälle av hur familjesituationen ska se ut efter ett uppbrott. Ungefär 7000 mål av vårdnadstvister får sin lösning i domstol varje år, vilket alltså är långt ifrån alla fall av separation där barn är inblandade, eftersom de flesta hittar sin lösning på egen hand. För att ansöka om ensam vårdnad vänder man sig till Skatteverket, där det går att få tag på alla blanketter som behöver fyllas i. Om den andra föräldern godkänner ansökan kan ärendet vara avklarat på några veckor, men om hen motsätter sig förslaget måste en domare avgöra vem som ska få rätt till vårdnad.

Läs mer på www.vårdnadstvist.nu

Ni har rätt att själva välja en försvarsadvokat i Stockholm

17 Apr 2020

Behöver ni någon på er sida? Har ni kanske delgivits misstanke om att ha begått något brott? Bra att veta då är att det finns en försvarsadvokat i Stockholm som är väl insatt i juridik.

Det är inte roligt att misstänkas för att ha begått ett brott. En sådan sak kan ha stora konsekvenser för ens fortsatta liv och framtid. Oavsett om man är skyldig eller inte så har man rätt att ha en skicklig försvarsadvokat vid sin sida genom hela den rättsliga processen.

Är man misstänkt för ett brott så utser domstolen en offentlig försvarare som staten går in och betalar. Men oftast har man rätt att själv välja vilken försvarsadvokat man vill ska föra ens talan. Detta kan vara viktigt att känna till eftersom man bör ha en advokat som man känner sig trygg med, att personkemin fungerar bra mellan klient och advokat. Advokaten brukar ej fakturera den första konsultationen. Detta för att man som kund ska vara helt säker på sitt val av advokat innan man bestämmer sig.

Advokat läser en bok

Även vid polisförhör bör man ha en försvarsadvokat närvarande

Alla har rätt till en rättvis rättegång och alla är lika inför lagen. En riktigt bra försvarsadvokat gör sitt bästa just för er och för att utgången ska bli så bra som möjligt oavsett vad som skett. Det finns försvarsadvokater som är specialiserade på brottmål. Ska man förhöras av polis kan det vara en god idé att ha just en brottmålsadvokat vid sin sida. En sådan advokat bevakar ens rättigheter och att allt går rätt till vid förhöret med polisen då man lätt känner sig osäker och otrygg. Därför är det viktigt att själv välja den försvarsadvokat i Stockholm som man känner förtroende för.

En advokat jobbar för att utgången ska bli så fördelaktig som möjligt för er

En brottmålsadvokat hjälper er också att förstå och informerar er om vad som händer under själva polisutredningen. Skulle förundersökningen sedan leda till åtal och det blir en rättegång sätter försvarsadvokaten ihop ett försvar genom att leta efter bevis som talar till er fördel och stöder er i rättegången. Allt för att utgången ska bli så bra som möjligt för er. En skicklig försvarsadvokat går dessutom igenom polisens förundersökning noggrant för att eventuellt be polisen om kompletteringar ifall advokaten upplever att polisen glömt något. Det händer också att advokaten själv utreder saker i målet. Vi rekommenderar att läsa vidare på: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz

Umgängesrätt - barns rätt att träffa båda föräldrarna

17 Apr 2020

Vår svensk lagstiftning ser helst att barnen ska umgås lika mycket med båda föräldrarna. I samband med en skilsmässa så brukar därför vårdnaden delas lika mellan föräldrarna; man fattar fortfarande gemensamma beslut som rör barnens framtid och man kommer överens om var barnen ska bo - och hur ofta de ska bo hos den andre. Det fungerar i de flesta fall, men i andra fungerar det inte alls. Vår umgängesrätt är viktig i samband med det senare.

I Sverige har vi en, i jämförelse med andra länder, hög procentuell andel av skilsmässor. Vi är ett progressivt land och en skilsmässa är inte något som får någon att höja på ögonbrynen. Fungerar det inte - ja, då måste man också göra någonting åt saken; en skilsmässa är definitivt en bra lösning på många problem. Däremot så handlar det nästan alltid om en känslig process för de inblandade och i synnerhet gäller detta om barn finns inom äktenskapet.

Hur ska man göra med vårdnaden och var ska barnen bo? Här måste man komma överens och man måste också respektera den överenskommelse man sluter. Vi har en umgängesrätt i Sverige som säger att barnen har rätt till kontakt och umgänge med båda sina föräldrar.

Vårdnadstvister bör undvikas

Många skilsmässor slutar lyckligt såtillvida att föräldrarna håller kontakten, sätter barnen i främsta rummet och kan umgås som vänner i framtiden. Andra skilsmässor och separationer blir mer infekterade och där kan en vårdnadstvist komma att ta form.

En sådan bör man undvika och därför så kan dels juridisk hjälp på ett tidigt stadie och konstruktiva samtal - samarbetssamtal - hos kommunen vara bra alternativ i syfte att lösa alla oegentligheter innan de når rätten.

Många tvister gällande vårdnad sker av fel skäl och där föräldrarna - som en naturlig del av sårade känslor - vill förstöra för varandra. Barnen blir vapen i ett lågintensivt krig där ingen är att anse som vinnare. Genom att vända sig till professionell hjälp och exempelvis ta hjälp av en skicklig jurist så kan man lösa de flesta frågor. Ju tidigare, desto bättre.

Ensam vårdnad? Umgängesrätt gäller fortfarande

Många som ger sig in i tvister gällande vårdnaden om barnen har inte riktigt förstått vad vår umgängesrätt handlar om. Man vill utesluta den andra föräldern från barnens framtid och begränsa inflytandet.

Sant är att ensam vårdnad ger exempelvis mamman makten - och ansvaret - att fatta viktiga beslut. Lika sant är att pappan har rätt att umgås och träffa sina barn enligt överenskommelse. Umgängesrätt gäller även om vårdnadsansvaret ändrats från delad- till ensam.

Respektera vår umgängesrätt!

Slutligen en liten uppmaning till föräldrar som håller på att skilja sig eller som redan gjort det. Respektera vår umgängesrätt. Det finns många exempel på där föräldrar försöker använda barnen som redskap för att såra varandra och för att göra livet surt för den andre parten. Det kan innebära att man inte lämnar på utsatta tider, att man - ideligen - sjukanmäler barnet och att man baktalar den andre föräldern i syfte att framställa sig själv i bättre dager.

Gör man det så är man dels väldigt omogen och dels så gör man också någonting som i allra högsta grad kan ligga en i fatet om en vårdnadstvist skulle ske i framtiden. Det handlar då om ett umgängessabotage och det är sällan någonting som rätten ser mellan fingrarna gällande. Kort sagt: lägg era oegentligheter åt sidan och se saker och ting på ett vuxet sätt. Vad är bäst för era barn?

Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

19 Mar 2020

Vår syn på droger har förändrats. Detta bevisas av den stadiga ökningen av narkotikabrott som anmäls i Sverige. En ökning som under de senaste tio åren ligger på hela 33%. Vi säger inte att det är rätt eller fel att synen på droger har kommit att bli mer liberal - det vi säger är att det fortfarande är olagligt att bruka narkotika i Sverige och att fler således befinner sig utanför lagen.

Många vill peka på att exempelvis marijuana är att anse som en lätt drog och där man till och med valt att legalisera denna drog i flera länder och i olika delstater i USA. Det är sant, men lika sant är även att det fortfarande inte skett i Sverige och att det precis som förr handlar om ett narkotikabrott att röka, tillverka eller distribuera marijuana i vårt land.

Man i handfängsel med händerna knäppta under hakan

Narkotikabrott är stigmatiserande

Hur ska man då bete sig i samband med att man misstänks för ett narkotikabrott? Det första man ska vara medveten om är att det handlar om en ganska stigmatiserande fråga. Är man misstänkt för ett narkotikabrott så är man också befläckad. Vårt samhälle och våra invånare är indoktrinerade med att all typ av användning av narkotika är smutsigt och livsfarligt. Detta göt det svårt att hämta sig; många placerar en misstänkt i ett fack som kan ta flera år innan man tar sig ur.

Detta kan jämföras med andra brott som exempelvis en misshandel där man som misstänkt inte alls har några problem att återanpassa sig till samhället. Narkotikabrott straffas hårdare av gemene man och det måste man vara beredd på - även om man inte blir dömd för brottet i fråga. I många fall kan endast en misstanke om ett narkotikabrott vara stigmatiserande - ingen rök utan eld - och så vidare. Framförallt i mindre städer kan det innebära att man får svårt att få tillit och därigenom också kan ha svårigheter att hitta jobb och sysselsättning.

Hitta rätt juridisk hjälp vid misstanke om narkotikabrott

Detta bör man vara medveten om så att det inte kommer som en chock. Det har blivit bättre, men det finns fortfarande mycket att förbättra. Det andra som man bör vara medveten om är att rätt hjälp kan leda till ett mildare straff. Ett narkotikabrott som kan leda till fängelse innebär att man har rätt till en offentlig försvarare vars arvode bekostas av staten. En sådan har man rätt att välja själv och där man således som misstänkt bör göra valet med omsorg. Hittar man en advokat som specialiserat sig på området så får man, helt enkelt, ett bättre försvar.

Ett tillägg till offentlig försvarare och kostnaden för en sådan är emellertid denna: om du blir dömd för det narkotikabrott du misstänks för så kan du också bli återbetalningsskyldig till staten. Men, du kommer definitivt att tjäna på att ha en skicklig, kunnig och erfaren advokat som stöd vid din sida. Det är det bästa råd vi kan ge.

Du hittar mer info på: https://www.narkotikabrott.nu/

Bli inte lurad på ett sjukt hus

4 Dec 2019

Ingen gillar att bli lurad. Särskilt inte när det handlar om den största affär som man kanske någonsin gör; bostadsköpet. När man köper en ny bostad, vill man att allt ska stå rätt till. Många tänker att huset ser bra ut. Man kanske inspekterar huset och blir förälskad i det. Då blir man lätt blind för vad som kan finnas under ytan – och där kan man faktiskt hitta en hel del. Dolda fel på huset är inte uppenbara, inte ens för den gamla ägaren heller. Så vad göra om man upptäcker dolda fel på den nya bostaden?

Köpet kan gå tillbaka

Det finns några olika altenativ som man kan göra om man upptäcker dolda fel på sin nya bostad. För det första bör man alltid informera den tidigare ägaren. Helst bör man göra det så fort som möjligt och skriftligen, eller banda in samtalet. Gör man det skriftligen eller bandar in samtalet med den tidigare ägaren, kan det utgöra bevis på hur mycket och vad den ägaren kände till om huset, när köpet ägde rum. Det och att man alltid bör lusläsa informationen som har getts innan och vid köptillfället. Det viktiga är nämligen vad du hade möjlighet att ta ställning till. Visste du om fet dolda felet? Eller visste den förra ägaren om det dolda felet? Eller visste ingen om det dolda felet? 

Få ersättning från hemförsäkringen

Om absolut ingen visste om det dolda felet bör man absolut kunna få ersättning från den hem- eller husförsäkring som man har. Det är därför man försäkrar huset; för att det kan finnas dolda fel i ett hus som ingen känner till och ingen kan rimligtvis åtgärda saken så att inga skador uppstår på hus. Det är då föräkringen bör gå in och ersätta det arbete och material som krävs för att reparera skadorna på huset och ersätta det med nytt och fräscht material. För att få ersättning av hem- eller husförsäkringen bör man alltid lusläsa avtalet eller försäkringsbrevet som man har fått från försäkringsbolaget.

Man kan stämma ägaren

Men, har ägaren vetat om skadorna och det dolda felet (som i så fall inte alls har varit dolt), kan man alltid stämma den förra ägaren. Den personen bör rimligtvis ha berättat om felet och att man som köpare har blivit lurad. I och för sig ligger ansvaret på köparen att ta reda på om skicket på huset innan man bestämmer sig för att köpa det. Men ser man till att ha frågat om alla upptänkliga fel på ett hus, och blivit förd bakom ljuset då kan man stämma ägaren för att ha lurat en. Vilket som man bör göra vid en sådan situation, bör man alltid rådfråga en jurist som är expert på dolda fel på hus.

När du behöver en brottmålsadvokat

4 Oct 2019

Alla som kommer i kontakt med en domstol, eller redan under en förundersökning som genomförs antingen av polis, eller en åklagare, har rätt till en brottmålsadvokat. En advokat är en skyddad titel. Vem som helst får inte kalla sig advokater, utan att vara upptagen av Advokatsamfundet och ha den utbildning och år av arbete och erfarenhet som krävs för det. Andra skyddade titlar är till exempel polis och läkare – man får inte kalla sig det utan att vara det.

En av de viktigaste principerna som en advokat har att gå efter, är att en advokat ska vara lojal mot sin klient och alltid – när man har tagit på sig ett uppdrag som den personens advokat – föra sin klients talan inför domstol, sin motpart eller under ett polisförhör eller en förundersökning. Är man oskyldig bör man alltid anlita en advokat. En advokat kan visa på brister i en förundersökning och visa på alternativa förklaringar till misstanker. Är man händelsevis skyldig behöver man en advokat, som kan tala om alla förmildrande omständigheter som kan finnas om något har hänt.

Försvarsadvokat

De flesta tänker på en försvarsadvokat när man tänker på en advokat. Det är det samma som en brottmålsadvokat. Blir någon misstänkt för ett brott behöver man en rottmålsadvokat som har goda erfarenheter av att arbeta med polisen, arbeta med en åklagare och kunna visa på förundersöknignens brister, ta till vara sin klients intressen och så vidare.

Målsägandebiträde

Ett målsägarbiträde är en person, en jurist som liksom en brottmålsadvokat, tar till vara sin klients intressen, både i en förundersökning, i domstol och i alla förhör. Ett målsägarbiträde ska stötta ett offer på alla tänkbara sätt och förbereda sin klient för vad som kan hända, tar till vara alla rättigheter som man har som offer för något brott.

Särskild företrädare för barn

Att vara särskild företrädare för barn innebär att man på samma sätt som ett målsägarbiträde förbereder sin klient, ett barn för vad som kan hända, hur saker och ting går till. En särskild företrädare för barn ska se till så att barnet är så skyddat det bara kan i en rättegång, förhör och förundersökningen. Man ska som särskild företrädare mycket nogsamt se till så att barnet inte behöver vara med om obehagliga saker i en rättegång eller förhör. Anlita duktig advokat i Göteborg. Behöver man en duktig advokat i Göteborg, bör man vara noggrann med vilken advokat som man väljer. Här bör man alltid gå efter rekommendationer.

Företagsrekonstruktion en del av affärsjuridik

25 Jun 2019

Som jurist är det säkert bekant att man kan komma att arbeta med många olika saker. För det första lär man sig snabbt att man bör fokusera på ett område inom juridiken när man senare arbetar som jurist. Bestämmer man sig att arbeta som advokat, innebär det att man innan man får kalla sig advokat, arbetar på en advokatbyrå och att man blir upptagen inom Advokatsamfundet. Om inte, måste man jobba som "vanlig" jurist, och det är gott och väl, för då kan man arbeta inom många olika branscher. Här kan man arbeta som affärsjurist, med avtalsrätt, inom internationell rätt, humanjuridik (som handlar om familjerätt, migration och asylrätt), man kan arbeta inom bankväsende, man kan arbeta på domstol, med förhandlingar eller som domare, notarie eller åklagare. Det finns många olika områden som man kan arbeta som jurist inom, med andra ord. Här går vi igenom hur det är att arbeta inom affärsjuridik, som är ett ganska populärt område.

Arbeta med företagsrekonstruktioner

Alla som funderar på att arbeta som jurist, bör veta att det är ett mycket väl betalt arbete, för det första. För det andra kan man få arbeta med sådant som känns meningsfullt. Som affärsjurist kan man arbeta med att rädda företag som kanske har alla förutsättningar att klara sig undan en bankrutt. Och det är vanligare än man tror. Det kan hända den bäste, att man plötsligt får svårt att betala sina skulder. Då kan man som affärsjurist arbeta med att rädda företaget så att de inte behöver lägga ner. Som företagsrekonstruktör gör man ordentliga utredningar om ett företag kan sälja av en avdelning, sälja ut sitt lager, frigöra kapital för att rädda det från att gå i bankrutt. Man skulle kunna tycka att det borde vara en ekonoms uppgift att rädda ett företag från bankrutt, men det behövs en jurist som kan lagens alla olika delar som omgärdar företag och ekonomi för att kunna rädda ett företag från de obetalda räkningarna.

I bästa fall kan man rädda företag

Om det visar sig att det finns sätt att rädda ett företag, så kan man alltså undvika konkurs. Som företagsrekonstruktör kan man "tvinga" ett företag att göra sig av med olönsam verksamhet, och att göra om företaget så att det går att rädda det. Det är alltid tingsrätten som bestämmer om ett företag får genomgå en företagsrekonstruktion. Och det innebär att tingsrätten kan bestämma över företaget och att företagsrekonstruktören bestämmer över vilken ledning som företaget ska ha. Läs mer om företagsrekonstruktioner på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

← Äldre inlägg

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.